ZHRNUTIE Prepojenie poľnohospodárskej výroby a vidieckych sídiel sa premieta do organizácie vidieka. Tieto interakcie sú ekonomické a sociálne, týkajú sa pracovných miest aj bývania. Súčasné trendy súčasnosti sa vracajú k životu s prírodou, ku kontinuite ľudovej architektúry. Nové formy výroby obohacujú štruktúru dediny a zlepšujú sociálnu situáciu. Menšia veľkosť týchto nových výrob umožňuje väčšiu variabilitu, […]

ZHRNUTIE Fakulta architektúry zaviedla dva stupne štúdia. Počas štvorročného bakalárskeho štúdia získa študent všeobecné znalosti v oblasti architektúry a počas nasledujúcich dvoch rokov inžinierskeho štúdia sa špecializuje na konkrétny odbor architektúry. O menej atraktívny, ale veľmi potrebný odbor zaoberajúci sa výrobnými stavbami je malý záujem. Naopak, sociálno-ekonomická realita vyžaduje univerzálne pripraveného architekta schopného vyriešiť a […]

ZHRNUTIE Príspevok zdôrazňuje prepojenie medzi vybudovaným prostredím a základnými požiadavkami určenými štrukturálnou fyzikou. Ide predovšetkým o slnečné svetlo v byte, tepelný a akustický komfort a spotrebu energie. Na efektívne splnenie týchto požiadaviek je potrebné navrhovať podľa koncepcií dispozícií a objemov.

K architektúre

Branislav Dohnány

ZHRNUTIE Nedávno tu boli nové profesionálne architektonické diela, ktoré prezentujú profesionálnu deformáciu architektúry. Príčinou tohto stavu je častejší diktát investora, ktorý vedie k rozpadu legislatívnych a estetických štandardov v architektonickej tvorbe. Na tieto javy je potrebné reagovať lepším vzdelávaním novej generácie architektov, aby boli schopní riadiť a implementovať celý proces architektonickej tvorby. Nové požiadavky praxe […]