ZHRNUTIE Prepojenie poľnohospodárskej výroby a vidieckych sídiel sa premieta do organizácie vidieka. Tieto interakcie sú ekonomické a sociálne, týkajú sa pracovných miest aj bývania. Súčasné trendy súčasnosti sa vracajú k životu s prírodou, ku kontinuite ľudovej architektúry. Nové formy výroby obohacujú štruktúru dediny a zlepšujú sociálnu situáciu. Menšia veľkosť týchto nových výrob umožňuje väčšiu variabilitu, […]

ZHRNUTIE Fakulta architektúry zaviedla dva stupne štúdia. Počas štvorročného bakalárskeho štúdia získa študent všeobecné znalosti v oblasti architektúry a počas nasledujúcich dvoch rokov inžinierskeho štúdia sa špecializuje na konkrétny odbor architektúry. O menej atraktívny, ale veľmi potrebný odbor zaoberajúci sa výrobnými stavbami je malý záujem. Naopak, sociálno-ekonomická realita vyžaduje univerzálne pripraveného architekta schopného vyriešiť a […]