Model štúdia na FA STU

Juraj Havaj

ZHRNUTIE

Fakulta architektúry zaviedla dva stupne štúdia. Počas štvorročného bakalárskeho štúdia získa študent všeobecné znalosti v oblasti architektúry a počas nasledujúcich dvoch rokov inžinierskeho štúdia sa špecializuje na konkrétny odbor architektúry. O menej atraktívny, ale veľmi potrebný odbor zaoberajúci sa výrobnými stavbami je malý záujem. Naopak, sociálno-ekonomická realita vyžaduje univerzálne pripraveného architekta schopného vyriešiť a navrhnúť akýkoľvek druh architektúry vrátane výroby a stavby budov.

Kľúčové slová: výrobné stavby, model štúdia, dva stupne, architektúra, FA STU