ZHRNUTIE Príspevok zdôrazňuje prepojenie medzi vybudovaným prostredím a základnými požiadavkami určenými štrukturálnou fyzikou. Ide predovšetkým o slnečné svetlo v byte, tepelný a akustický komfort a spotrebu energie. Na efektívne splnenie týchto požiadaviek je potrebné navrhovať podľa koncepcií dispozícií a objemov.

K architektúre

Branislav Dohnány

ZHRNUTIE Nedávno tu boli nové profesionálne architektonické diela, ktoré prezentujú profesionálnu deformáciu architektúry. Príčinou tohto stavu je častejší diktát investora, ktorý vedie k rozpadu legislatívnych a estetických štandardov v architektonickej tvorbe. Na tieto javy je potrebné reagovať lepším vzdelávaním novej generácie architektov, aby boli schopní riadiť a implementovať celý proces architektonickej tvorby. Nové požiadavky praxe […]

ZHRNUTIE V úvode príspevku je analyzovaný vývoj profilu absolventa v poslednom období. Spätná väzba od absolventov potvrdila vhodnosť tohto konkrétneho predmetu pre architektov. Ďalej je tu požiadavka rozšíriť tento predmet, pretože zahŕňa konkrétne technické schopnosti potrebné pre vysoko konkurenčný trh profesionálnych architektov. Na konci príspevku autor kritizuje vstupné testy na FA STU, ktoré by mali […]

ZHRNUTIE Úlohou Komory architektov je starať sa o postavenie architektov a architektúry. Vysokoškoláci na Fakulte architektúry sú jej budúcimi členmi, a preto by sa o nich mala starať aj Komora. Na druhej strane, Komora očakáva vysoko odborné vzdelanie na FA STU v súlade s európskym štandardom. Impulzom k spolupráci medzi komorou a školami architektúry budú […]

ZHRNUTIE Nové učebné osnovy, ktoré nadobudli účinnosť od školského roku 1992-1993, odstránili nevýhody súvisiace s nadmerným počtom študentov, ktorí začnú štúdium a po polovici štúdia školu opustia bez oficiálnej možnosti uznať svoje výsledky. Šesť hodín intenzívnej práce na kurze pred štúdiom umožní študentovi zoznámiť sa s formou štúdia a získať predstavu o profesii architekta. Na […]

ZHRNUTIE V súčasnosti existuje liberálna interpretácia architektonickej praxe. Vzdelávanie v architektúre môže mať rôzne vzory. Reforma v roku 1968 spôsobila drastický pokles súčasnej praxe a dala prednosť akademickému vzdelávaniu. Reforma štátneho školského systému v roku 1984 sa rozhodla pre multidisciplinárnosť, ktorá umožňuje architektovi analyzovať problémy v rámci návrhu, ako aj ich budúce vplyvy. Zaviedol sa […]

ZHRNUTIE Úloha odvetvia „Dizajn“ nie je v organizačnej štruktúre FA STU stanovená celkom jasne, najmä pokiaľ ide o jej tvorbu a syntézu nezávislých umeleckých a technických disciplín v univerzitnom prostredí. Ide to ruka v ruke s nedostatočným vybavením tohto oddelenia. Navrhujem revitalizovať štúdium dizajnu v architektúre a zmeniť názov fakulty na Fakultu architektúry a dizajnu.

ZHRNUTIE Tím katedry sa snaží viesť študentov k zodpovednému a sebavedomému vzťahu s nenahraditeľnými hodnotami historického architektonického dedičstva. Pri pohľade na ateliérové práce a návrhy iných oddelení vidíme nedostatočný rešpekt k historickým monumentálnym budovám, ktorý je spôsobený nedostatkom analytických štúdií a nedostatočnou znalosťou jeho historického pozadia. Naša identita existuje na základe našej historickej špecifickosti, ktorá […]

Ume-nie na FA STU

Jarmila Bencová

ZHRNUTIE Súčasná situácia v našej škole architektúry je poznačená polemikami o množstve a obsahu humanitných vied v ich učebných osnovách. Jednou z intervencií do štruktúry vzdelávania architektov je eliminácia povinného predmetu „dejiny umenia“, ktorý mal od vzniku školy architektúry vždy svoju tradíciu, a navyše svoj vlastný pedagogický význam. Porozumenie úlohe umenia v širšom poňatí architektonického […]