ZHRNUTIE Autor tu prezentuje svoje osobné predstavy o architektonickom dizajne a jeho filozofii, počínajúc od základného významu architektúry – služby potrebám používateľov. Rozdiel medzi fyzickým a „morálnym“ životom architektúry prináša potrebu variability súčasných budov a interiérov. Ďalším diskutovaným problémom je modernosť architektúry. Podrobne je opísaný vývoj architektúry 20. storočia a autor sa domnieva, že princípy […]

ZHRNUTIE Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je oblasťou s vysokými krajinnými hodnotami, ktorá sa vyznačuje rozmanitosťou flóry a fauny, ako aj unikátnym prírodným prostredím a ľudovou architektúrou. Tieto hodnoty existujú v dôsledku poľnohospodárskych výrobných aktivít miestnych ľudí. Osady, architektúru a prírodu ohrozuje postupná emigrácia a sťahovanie sa z poľnohospodárskych osád. Tieto sídla sa stávajú opustenými […]

ZHRNUTIE Sprievodca architektúrou Slovenska je predstavený ako model proporcionálne vyváženého a harmonického obrazu v celej škále jeho typológie od najstarších čias po súčasnosť. Je to jediná monografia dejín architektúry na Slovensku bez ideologických deformácií. Existuje niekoľko čiastkových štúdií, ale u nás chýbala literatúra sprievodcu kultúrnym staviteľstvom, ktorá by pokrývala celú históriu od praveku až do […]

ZHRNUTIE Éra železničnej dopravy na Slovensku sa začala príchodom prvého parného vlaku z Viedne do Bratislavy 20. augusta 1848. Výskumný a vývojový ústav železníc Slovenskej republiky inicioval prieskum železničných staníc a ďalších železničných budov postavených pozdĺž slovenských železničných tratí z hľadiska ich architektúry. Prieskum sa začal typizáciou týchto budov a ich funkčných a priestorových účinkov […]

ZHRNUTIE Environmentálna udržateľnosť je východiskom pre dokumentáciu využívania krajiny. Požiadavka udržateľného rozvoja je hlavnou požiadavkou územného plánovania a rozhodovania, je však potrebné zdôrazniť, že udržateľnosť je viac než len environmentálna únosnosť, pretože zahŕňa sociálno-ekologickú a ekonomickú únosnosť. V rámci výskumného projektu „Výskum a metodológia posudzovania vplyvov na riziká v oblasti architektúry a územného plánovania s […]