ZHRNUTIE Prepojenie poľnohospodárskej výroby a vidieckych sídiel sa premieta do organizácie vidieka. Tieto interakcie sú ekonomické a sociálne, týkajú sa pracovných miest aj bývania. Súčasné trendy súčasnosti sa vracajú k životu s prírodou, ku kontinuite ľudovej architektúry. Nové formy výroby obohacujú štruktúru dediny a zlepšujú sociálnu situáciu. Menšia veľkosť týchto nových výrob umožňuje väčšiu variabilitu, […]

ZHRNUTIE Fakulta architektúry zaviedla dva stupne štúdia. Počas štvorročného bakalárskeho štúdia získa študent všeobecné znalosti v oblasti architektúry a počas nasledujúcich dvoch rokov inžinierskeho štúdia sa špecializuje na konkrétny odbor architektúry. O menej atraktívny, ale veľmi potrebný odbor zaoberajúci sa výrobnými stavbami je malý záujem. Naopak, sociálno-ekonomická realita vyžaduje univerzálne pripraveného architekta schopného vyriešiť a […]

ZHRNUTIE Príspevok zdôrazňuje prepojenie medzi vybudovaným prostredím a základnými požiadavkami určenými štrukturálnou fyzikou. Ide predovšetkým o slnečné svetlo v byte, tepelný a akustický komfort a spotrebu energie. Na efektívne splnenie týchto požiadaviek je potrebné navrhovať podľa koncepcií dispozícií a objemov.

K architektúre

Branislav Dohnány

ZHRNUTIE Nedávno tu boli nové profesionálne architektonické diela, ktoré prezentujú profesionálnu deformáciu architektúry. Príčinou tohto stavu je častejší diktát investora, ktorý vedie k rozpadu legislatívnych a estetických štandardov v architektonickej tvorbe. Na tieto javy je potrebné reagovať lepším vzdelávaním novej generácie architektov, aby boli schopní riadiť a implementovať celý proces architektonickej tvorby. Nové požiadavky praxe […]

ZHRNUTIE V úvode príspevku je analyzovaný vývoj profilu absolventa v poslednom období. Spätná väzba od absolventov potvrdila vhodnosť tohto konkrétneho predmetu pre architektov. Ďalej je tu požiadavka rozšíriť tento predmet, pretože zahŕňa konkrétne technické schopnosti potrebné pre vysoko konkurenčný trh profesionálnych architektov. Na konci príspevku autor kritizuje vstupné testy na FA STU, ktoré by mali […]

ZHRNUTIE Úlohou Komory architektov je starať sa o postavenie architektov a architektúry. Vysokoškoláci na Fakulte architektúry sú jej budúcimi členmi, a preto by sa o nich mala starať aj Komora. Na druhej strane, Komora očakáva vysoko odborné vzdelanie na FA STU v súlade s európskym štandardom. Impulzom k spolupráci medzi komorou a školami architektúry budú […]

ZHRNUTIE Nové učebné osnovy, ktoré nadobudli účinnosť od školského roku 1992-1993, odstránili nevýhody súvisiace s nadmerným počtom študentov, ktorí začnú štúdium a po polovici štúdia školu opustia bez oficiálnej možnosti uznať svoje výsledky. Šesť hodín intenzívnej práce na kurze pred štúdiom umožní študentovi zoznámiť sa s formou štúdia a získať predstavu o profesii architekta. Na […]

ZHRNUTIE V súčasnosti existuje liberálna interpretácia architektonickej praxe. Vzdelávanie v architektúre môže mať rôzne vzory. Reforma v roku 1968 spôsobila drastický pokles súčasnej praxe a dala prednosť akademickému vzdelávaniu. Reforma štátneho školského systému v roku 1984 sa rozhodla pre multidisciplinárnosť, ktorá umožňuje architektovi analyzovať problémy v rámci návrhu, ako aj ich budúce vplyvy. Zaviedol sa […]