O časopise

 

Recenzovaný vedecký časopis ALFAArchitecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU – uverejňuje články z architektúry, urbanizmu a produktového dizajnu. Zameriava sa na problémy dejín, filozofie a psychológie architektúry a urbanizmu, zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu, architektúry a krajiny, architektúry a produktového dizajnu, architektúry a umenia, ale aj architektúry a spoločnosti. Koncepcia časopisu je postavená na širokom zábere aktuálnych tém z architektonickej kultúry i produkcie z konca 20. a začiatku 21. storočia. Patrí k nim záchrana architektonického dedičstva, transformácia pamiatok na nový účel, revitalizácia priemyselných zón, navrhovanie s ohľadom na človeka, bezpečnosť architektúry, tvorba verejných priestorov a participácia obyvateľov, nové metódy navrhovania alebo ekologická architektúra.

Vo väzbe na iné technické, spoločenskovedné a umelecké témy má v časopise priestor sociálna ekológia, scénografia aj divadlo. Vítané sú hodnotiace príspevky, komparatívne alebo prípadové štúdie a články založené na interdisciplinárnych výskumoch. ALFA sprostredkúva najnovšie výsledky, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní a upevňovaní odboru v spoločnosti, ale poskytuje aj presahy do iných odborov. Časopis tiež uverejňuje príspevky z teórie a praxe, o metodike vzdelávania, ako aj recenzie a závery výskumných projektov.

Časopis ALFA vydáva Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity od roku 1996, štvrťročne. V roku 2011 prešiel grafickými a obsahovými zmenami. V roku 2019 vychádzal tiež elektronicky. Od roku 2020 časopis vychádza výlučne v elektronickej podobe ako časopis s otvoreným prístupom.

História ISSN časopisu

1/2020 – súčasnosť: 2729-7640 – názov časopisu „Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU“
2/2015 – 4/2019: 1335-2679 – názov časopisu “Architektonické listy Fakulty architektúry STU”
1/1996 – 1/2015: 1135-2679 (správne 1335-2679) – názvy časopisu “Architektonické listy Fakulty architektúry STU”, “Architektonické listy FA STU” a “Urbanistické listy FA STU”

Toto je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný a bez poplatkov používateľovi alebo jeho inštitúcii. Používateľom je dovolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, hľadať alebo odkazovať na úplné texty článkov alebo ich používať na iné zákonné účely bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Je to v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI.

Všetci autori môžu vkladať verzie svojich diel do inštitucionálneho alebo iného úložiska podľa vlastného výberu autora bez embarga.

Abstraktovanie a indexovanie (od 2021)

ALFA je zastrešená v nasledujúcich službách:

 • Baidu Scholar
 • Crossref
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC – cnpLINKer
 • Dimensions
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EAAE Periodicals DB (Architectural Periodicals Database)
 • EBSCO Discovery Service
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • JournalsPedia
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Sciendo
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • X-MOL

Archivácia

Sciendo archivuje obsah časopisu v Portico – digitálna dlhodobá úschovná služba odborných kníh, časopisov a zbierok.

Informácie vydavateľa