O časopise

 

Recenzovaný vedecký časopis ALFAArchitektonické listy Fakulty architektúry a dizajnu STU – uverejňuje články z architektúry, urbanizmu a produktového dizajnu. Zameriava sa na problémy dejín, filozofie a psychológie architektúry a urbanizmu, zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu, architektúry a krajiny, architektúry a produktového dizajnu, architektúry a umenia, ale aj architektúry a spoločnosti. Koncepcia časopisu je postavená na širokom zábere aktuálnych tém z architektonickej kultúry i produkcie z konca 20. a začiatku 21. storočia. Patrí k nim záchrana architektonického dedičstva, transformácia pamiatok na nový účel, revitalizácia priemyselných zón, navrhovanie s ohľadom na človeka, bezpečnosť architektúry, tvorba verejných priestorov a participácia obyvateľov, nové metódy navrhovania alebo ekologická architektúra.

Vo väzbe na iné technické, spoločenskovedné a umelecké témy má v časopise priestor sociálna ekológia, scénografia aj divadlo. Vítané sú hodnotiace príspevky, komparatívne alebo prípadové štúdie a články založené na interdisciplinárnych výskumoch. ALFA sprostredkúva najnovšie výsledky, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní a upevňovaní odboru v spoločnosti, ale poskytuje aj presahy do iných odborov. Časopis tiež uverejňuje príspevky z teórie a praxe, o metodike vzdelávania, ako aj recenzie a závery výskumných projektov.

Informácie vydavateľa