ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCIE MODERNIZMU A TRADIČNÉ MESTO. NESKORÝ MODERNIZMUS V PROSTREDÍ SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. Slovensko je pri svojej neveľkej rozlohe bohaté na výskyt vhodných prírodných podmienok, ktoré sú predpokladom vzniku kúpeľov. Prírodné danosti však samy osebe neplnia úlohu kúpeľnej starostlivosti. Tá sa realizuje v liečebných ústavoch, sanatóriách a balneológiách, ktoré spolu s parkmi a spoločenským zázemím tvoria […]

ZHRNUTIE Banská Štiavnica sa na základe historických listinných údajov pokladá za najstaršie banské mesto na Slovensku  Predstava o najstaršej stredovekej urbanisticko-architektonickej podobe mesta je však zatiaľ iba veľmi hmlistá. Dlhoročný výskum archívnych materiálov zachytil skôr len nepriame zmienky o Banskej Štiavnici, z ktorých sa nedá odvodzovať konkrétnejšia predstava o jej obyvateľoch a o ich živote. […]

ZHRNUTIE Monografia Na konci cesty. Krematórium v Bratislave/At the End of the Road. The Bratislava Crematorium o tomto mimoriadnom a významnom diele slovenskej architektúry z pera historika architektúry Matúša Dullu a objektívom fotografky Olji Triašky Stefanovic’ vyšla vo vydavateľstve Slovart koncom roka 2017. Na znak úcty k tomuto veľkému dielu, ktoré Matúš Dulla „považuje za […]

ZHRNUTIE Opevnenia miest a hradov na Slovensku predstavujú významný segment kultúrneho dedičstva, histórie a dejín architektúry, a tak je ich zachovanie, obnova, transformácia a sprostredkovanie pre nasledujúce generácie nesmierne dôležité. Možnosti a spôsoby súčasnej prezentácie ruín a torz pevnostných systémov boli podrobené širokej škále dlhodobého výskumu a vyžadovali cielené úsilie pamiatkarov, kunsthistorikov i architektov. Daná […]

VYUŽITIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ PRI PREZENTÁCII UMENIA A DIZAJNU V MÚZEÁCH A GALÉRIÁCH Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. Dizertačná práca pod názvom Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách (pôvodná téma: Prezentácia umenia a dizajnu v súčasnej architektúre) označuje spoločné vlastnosti určitých javov a skutočností v oblasti vedecko-umeleckého odboru. Práca bola […]