ZHRNUTIE Bratislava ako ťažiskové centrum krajiny v medzivojnovom období 20. storočia v sebe sústreďovala najaktuálnejšie dianie politického, spoločenského a kultúrneho života. Azda najvýraznejšie sa tu prejavili moderné architektonické trendy a v najväčšej miere aplikovali progresívne technické a stavebné postupy. V rámci enormného množstva realizácií zanechala moderná architektúra obrovský počet stavieb vytvorených pre obchodné účely. Ich […]

ZHRNUTIE Identifikácia, definovanie, hodnotenie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu a hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) poskytne vstupnú platformu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale hlavne cenným materiálom s ukážkami prototypov algoritmov riešiacich určité problémy v rámci parametrického […]

ZHRNUTIE Poznanie industriálnych stavieb je založené na historickej genéze a na analýze technického vývoja a nových technológii ako hlavných nositeľov industrializácie. Je pravdepodobné, že takýto pohľad povedie k simplifikácii niektorých javov, pričom ich odkrývanie je úzko späté z filozoficko- ideologickým a umelecko- historickým rozborom. O problematiku industrializovaného stavania na príklade vzájomného porovnávania industrializovanej stavebnej výroby […]

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

ZHRNUTIE V kontexte obsahu humanoekológie a dodržiavania základných ľudských práv a slobôd je nutné aplikovať nové prístupy aj v oblasti tvorby hmotného životného prostredia. Architektúra, urbanizmus, stavebníctvo a priemyselný dizajn sú odbory, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu prostredia. Nediskriminačné prostredie je nevyhnutnou podmienkou pre inklúziu ľudí so zdravotnými a inými limitmi do každodenného  života. Pre vytváranie takéhoto ústretového a prístupného prostredia pre […]

Editoriál

Vladimír Šimkovič

Architektúra ako disciplína je oddávna chápaná ako zložený tvar – či už ju chápeme ako umenie, vedu, konštrukciu, alebo v novších interpretáciách ako plánovanie a dizajn. Jej voľná štruktúra ju robí prístupnou pre veľmi široké spektrum vplyvov, siahajúcich od psychologických, ideových, biologických, materiálových, funkčných, prevádzkových až po fyzikálne a konštrukčné. Podobne aj vedecké bádanie v […]

V dejinách kultúr a národov učení stavitelia vynakladali nesmierne úsilie v snahe vytvoriť veľkolepé, monumentálne, nádherné diela ukrývajúce v sebe nadčasovú ohurujúcu a dych vyrážajúcu krásu. Gréci navrhovali veľkolepé chrámy plné vysokých stĺpov, Rimania vytvorili viadukty, akvadukty, koloseum či panteón, stredovekí stavebníci ohromovali ľud nebotyčnými klenbami a nebesky žiariacimi gotickými rozetovými oknami na katedrálach. Albert […]