Identita

Daniel Furdík

Čo je to vlastne identita? Identita je v psychológii individuálna jednota a ucelenosť, v ktorej jednotlivec prežíva sám seba a pociťuje, že sebou zostáva v rôznosti stavov, ktoré postupne prežíva v priebehu svojej existencie. Koreň pojmu „identita“ tvorí latinský termín idem (to isté, totožné), ktorý so sebou nesie dva neoddeliteľné významy. Prvý odkazuje na absolútnu rovnakosť […]

ZHRNUTIE Historická architektúra je súčasťou kultúrneho dedičstva. Ako zdroj a prostriedok kolektívnej pamäti a identity konkrétneho kultúrneho spoločenstva je potenciálnou pamiatkou, t.j. objektom verejného záujmu zachovať ho a chrániť, čiže trvalo udržať. Aj keď pojem pamiatky a pamiatkových hodnôt a bude vždy podliehať politickým, ideologickým a iným manipuláciám, nemožno rezignovať na možnosť ich objektivizácie, ktorý umožňuje pamiatkový výskum. Pamiatkový (architektonicko-historický, umelecko-historický, archeologický, […]

Kriticky k moderne

Martin Žilinčík

Hoci od jej vzniku ubehlo už viac ako storočie, moderna je stále zdrojom inšpirácie pre veľkú skupinu architektov a jej odkaz bude živý, pokiaľ bude existovať ľudstvo samo. Protiklad ornamentálnej historizujúcej architektúre, odpoveď na technologické pokroky v oblasti výskumu stavebných materiálov – to sú dva základné prívlastky, ktoré mi v súvislosti s modernou napadnú ako […]

Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto: Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. Slovensko je pri svojej neveľkej rozlohe bohaté na výskyt vhodných prírodných podmienok, ktoré sú predpokladom vzniku kúpeľov. Prírodné danosti však samy osebe neplnia úlohu kúpeľnej starostlivosti. Tá sa realizuje v liečebných ústavoch, sanatóriách a balneológiách, ktoré spolu s parkmi […]

ZHRNUTIE Banská Štiavnica sa na základe historických listinných údajov pokladá za najstaršie banské mesto na Slovensku  Predstava o najstaršej stredovekej urbanisticko-architektonickej podobe mesta je však zatiaľ iba veľmi hmlistá. Dlhoročný výskum archívnych materiálov zachytil skôr len nepriame zmienky o Banskej Štiavnici, z ktorých sa nedá odvodzovať konkrétnejšia predstava o jej obyvateľoch a o ich živote. […]