Nová estetika modernosti: Obchodný parter dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v Bratislave

Soňa Ščepánová

ZHRNUTIE

Bratislava ako ťažiskové centrum krajiny v medzivojnovom období 20. storočia v sebe sústreďovala najaktuálnejšie dianie politického, spoločenského a kultúrneho života. Azda najvýraznejšie sa tu prejavili moderné architektonické trendy a v najväčšej miere aplikovali progresívne technické a stavebné postupy. V rámci enormného množstva realizácií zanechala moderná architektúra obrovský počet stavieb vytvorených pre obchodné účely. Ich modernosť okrem formálnych prejavov spočívala tiež v aplikácii novodobej techniky a materiálov, kde významnú úlohu zohrával trojuholník vzájomných vzťahov medzi investorom, architektom a dodávateľom. Priestory interiérov predajní, kaviarenských zariadení, obchodných domov spolu s ich priečeliami, výkladmi, vstupnými portálmi a pasážami sa prejavili ako charakteristickí nositelia inovatívnosti a výrazným podielom prispievali k dramatickému prerodu obrazu mestského centra. Premeny obchodov, od malých predajní až po veľké obchodné domy, vniesli nové mestotvorné prvky a postupne sa do ulíc Bratislavy 20. a 30. rokov 20. storočia preniesla poézia novej estetiky skla, svetiel a nových materiálov.

Kľúčové slová: Karfík, Baťa, parter, architektúra, Československo, Bratislava, dom služieb, moderna