ZHRNUTIE Aby sme pochopili obsah predmetu Krajinné plánovanie, musíme porozumieť veľkosti konkrétnej lokality a jej vnútorným rozmerom, ako aj rozmerom krajiny a kontaktu lokality a krajiny. Tento predmet je vhodný pre komplexné riešenie celej oblasti a pre spoluprácu katedier v rámci ateliérovej práce, pre postgraduálne štúdium absolventov ostatných fakúlt aj pre programy spolupráce s inými […]

ZHRNUTIE Obsahom príspevku je problematika tvorby mestského parku, ako súčasti verejného priestoru mesta. V súčasnom období prebieha diskusia viacerých profesií architektov, urbanistov, sociológov o verejných priestoroch mesta. Hľadajú sa riešenia ako zvýšiť kvalitu týchto priestorov. V systéme verejných priestorov zohrávajú dôležitú úlohu práve parky, ktoré majú významný potenciál kompenzovať mnohé spoločenské a environmentálne problémy, ktoré v súčasnosti mestá riešia. Parky […]

ZHRNUTIE Význam francúzskej záhrady  v súčasnosti vnímame najmä prostredníctvom  existencie unikátnych zámockých aj súkromných historických areálov zachovaných a udržiavaných do dnešných čias, ktoré v rôznom rozsahu prezentujú kompozičné princípy pravidelného slohu. Mnohé areály sú v súkromných rukách a slúžia ako rodinné sídla. Mnohí majitelia zdedený majetok so záhradou cieľavedome udržiavajú, často dotvárajú a vo  vymedzenom režime sprístupňujú pre verejnosť, čím sa […]

ZHRNUTIE Obsahom príspevku je vývoj tvorby mestského parku, od jeho vzniku na prelome 18. a 19. storočia po súčasnosť a pokus o určitú typizáciu prístupov v súčasnej tvorbe parkov v zahraničí. Vývoj tvorby záhrad a parkov nadväzoval na vývoj architektúry a umenia a ich forma a obsah boli ovplyvňované geografickými, hospodárskymi a spoločenskými podmienkami v jednotlivých obdobiach. Záhrady sa stali prvé objektom […]