Možnosti rozvoja katedry krajinnej a parkovej architektúry

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Aby sme pochopili obsah predmetu Krajinné plánovanie, musíme porozumieť veľkosti konkrétnej lokality a jej vnútorným rozmerom, ako aj rozmerom krajiny a kontaktu lokality a krajiny. Tento predmet je vhodný pre komplexné riešenie celej oblasti a pre spoluprácu katedier v rámci ateliérovej práce, pre postgraduálne štúdium absolventov ostatných fakúlt aj pre programy spolupráce s inými fakultami.

Kľúčové slová: možnosti, krajinné plánovanie, parková architektúra, krajinná architektúra, Katedra krajinnej a parkovej architektúry, FA STU, predmet, rozvoj