Mestský park, súčasné aspekty tvorby

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Obsahom príspevku je problematika tvorby mestského parku, ako súčasti verejného priestoru mesta. V súčasnom období prebieha diskusia viacerých profesií architektov, urbanistov, sociológov o verejných priestoroch mesta. Hľadajú sa riešenia ako zvýšiť kvalitu týchto priestorov. V systéme verejných priestorov zohrávajú dôležitú úlohu práve parky, ktoré majú významný potenciál kompenzovať mnohé spoločenské a environmentálne problémy, ktoré v súčasnosti mestá riešia. Parky sa podieľajú na vytváraní charakteristického obrazu mesta, pozitívne ovplyvňujú jeho urbanistickú štruktúru a zároveň aj kvalitu mestského života. Jednou z príčin prečo sú mnohé mestské parky v nevyhovujúcom stave je iné tempo života a tým aj potreby ľudí, ktorí parky navštevujú. Program parkov, ktorý bol koncipovaný na podmienky minulých období vyžaduje nové riešenia.

V príspevku je charakterizovaný park ako verejný priestor mesta. Sú definované druhy parkov z hľadiska ich charakteristického vzhľadu. Parky je potrebné diferencovať aj podľa významu, čo má súvis so zabezpečením ich správy, údržby a rozvoja. Do hierarchizácie parkov sa premieta návštevnosť, plošný rozsah, konkrétna poloha  a v prípade niektorých špecifický charakter. Dostatočná veľkosť, kvalita parkových plôch a ich dostupnosť je jedným z významných ukazovateľov atraktívnosti sídla. Posúdenie dostupnosti parkov slúži k zisteniu ich deficitov v území mesta a môže viesť k úvahám o potrebe doplnenia územia týmito plochami.

Hľadanie nových štýlov a stratégií v súčasnej tvorbe parkov si vynucuje riešenie životného prostredia v mestách a riešenie udržateľnosti ďalšieho rozvoja sídiel. Súčasná tvorba parkov má preto viacero aspektov, ktoré sú obsahom príspevku – priestorotvorné, sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty.

Z hľadiska  udržateľnosti  je súčasnou stratégiou tzv. ekologizácia parkov, uplatňovanie domácich druhov vegetácie, prírode blízkych vegetačných prvkov, bioretencia dažďovej vody, používanie miestnych a recyklovateľných materiálov.

Z hľadiska verejných priestorov, parky potrebujú byť multifunkčné, ekologické a kultúrne, otvorené pre ich užívateľov a tiež otvorené mestu. Ideálny park by mal možnosťami rekreácie pokryť čo najviac záujmov verejnosti ale mal by mať aj  určitý priestor pre samotnú verejnosť pre dotváranie, kde užívatelia určia k akému účelu bude priestor využívaný.

Na vývoji parkov sa ukazuje, že je pomerne jednoduché budovať parky ale ich dlhodobá údržba býva problémom. Verejné parky sú v správe miest či mestských častí, ktorých vyčlenené finančné zdroje pokrývajú len najnevyhnutnejšiu údržbu. Pre inovácie a nové stratégie je potrebné hľadať iné zdroje. Mnohé parky v zahraničí už vytvorili svoje zdroje príjmov cez nadácie, aktivity, vytvorili partnerstvá so súkromným sektorom, s komunitami, využívajú technológie ktoré pomôžu znížiť náklady na prevádzku.

Kľúčové slová: veľkosť, tvorba parku, hierarchia, návrh parku, verejný priestor, mestský park