Fenomén francúzskej záhrady: Vznik, vývoj a súčasné reflexie na príkladoch z Francúzska

Eva Putrová, Katarína Gécová

ZHRNUTIE

Význam francúzskej záhrady  v súčasnosti vnímame najmä prostredníctvom  existencie unikátnych zámockých aj súkromných historických areálov zachovaných a udržiavaných do dnešných čias, ktoré v rôznom rozsahu prezentujú kompozičné princípy pravidelného slohu. Mnohé areály sú v súkromných rukách a slúžia ako rodinné sídla. Mnohí majitelia zdedený majetok so záhradou cieľavedome udržiavajú, často dotvárajú a vo  vymedzenom režime sprístupňujú pre verejnosť, čím sa zachováva kultúrna a historická kontinuita týchto skvostov pre súčasnú dobu. Cieľom príspevku nie je podať vyčerpávajúci exkurz po francúzskej formálnej záhrade, ale na rozbore vybraných rôzne veľkých záhrad poukázať na súčasný stav záhrad, pri udržiavaní ktorých zohrávajú významnú úlohu aj majitelia týchto záhrad. Podľa Florentskej charty označenie historická záhrada prináleží rovnako malým záhradám, tak aj rozsiahlym parkom. V príspevku sú prezentované nielen najvýznamnejšie diela ale aj dve u nás málo známe historické záhrady a historický zámocký priestor, ktorý získal nový význam prostredníctvom nového funkčného využitia. K dotváraniu týchto priestorov sa v súčasnosti pristupuje individuálne a citlivo, s fantáziou a úctou s prihliadnutím k histórii aj k súčasným požiadavkám a podmienkam. Francúzska záhrada ovplyvnila aj tvorbu záhrad na Slovensku. V príspevku je uvedená stručná charakteristika súčasného stavu francúzskych záhrad u nás, respektíve toho, čo z nich zostalo dodnes. Tradícia a kultúra francúzskej záhrady sa prenášajú aj do súčasnej tvorby do podoby formálnych kompozícií predovšetkým mestských záhradných areálov.

Kľúčové slová: pôvod, krajinná architektúra, fenomén, vývoj, francúzska záhrada, význam