Ing. arch. Silvia Cejpková Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU v Bratislave silvia.cejpkova@stuba.sk Ing. arch. Irena Dorotjaková Fakulta architektúry STU v Bratislave dorotjakova@fa.stuba.sk doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. Ústav dizajnu Fakulta architektúry STU v Bratislave branislav.jelencik@stuba.sk Ing. arch. Michal Kacej Ústav architektúry občianskych budov Fakulta architektúry STU v Bratislave michal.kacej@stuba.sk MgA. Martin Mrázek Ústav nábytku, designu […]

Bc. Barbora Gunišová Fakulta architektúry STU v Bratislave xgunisova@stuba.sk Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulta architektúry STU v Bratislave vladimir.hain@stuba.sk PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. Oddelenie dejín vied a techniky Historický ústav, Slovenská akadémia vied ludovit.hallon@savba.sk Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry STU […]