Autori a tiráž

Bc. Barbora Gunišová
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xgunisova@stuba.sk

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vladimir.hain@stuba.sk

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Oddelenie dejín vied a techniky
Historický ústav, Slovenská akadémia vied
ludovit.hallon@savba.sk

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tomas.hanacek@stuba.sk

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
julian.keppl@stuba.sk

Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dusan.koclik@stuba.sk

MArch. Marek Lüley
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
marek.luley@stuba.sk

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Ústav architektúry obytných budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
branislav.puskar@stuba.sk

Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
martin.uhrik@stuba.sk