Výučba kinematografického zobrazovania na FA STU

Ľubomír Horník

ZHRNUTIE

Kabinet videotvorby bolo založený v júni 1993. V pedagogickom procese má na starosti predmety Videozáznam a Audiovizualizácia predmetu Architektonická tvorba. Okrem základov filmovej estetiky (výrazové prostriedky filmu alebo videa) sa študenti venujú aj ďalším filmovým profesiám (filmová réžia, filmová produkcia). V ateliéri sa učia vytvárať dokumentárne filmy, ilustrácie k návrhom ich ateliérovej práce alebo videoklipy. Existujú rôzne predmety pre dizajn ako študijný odbor, ako napríklad: Techniky vizuálnej komunikácie a Audiovizualizácia tvorby dizajnu. Pre všetky ostatné katedry robí Kabinet videotvorby reklamné a informačné oznámenia dôležitých udalostí a videomateriály pre výučbu. Prehĺbenie spolupráce s ostatnými katedrami je dôležitým predpokladom ďalšej vizualizácie architektonickej tvorby a interdisciplinárnych schopností absolventov FA STU.

Kľúčové slová: kinematografia, Kabinet videotvorby, FA STU, filmová estetika, video, výučba, filmová réžia, film, filmová produkcia