Vplyv transformačného procesu spoločnosti na typologické zmeny maloobchodných jednotiek

Milan Andráš

ZHRNUTIE

Novovzniknuté spoločenské, ekonomické a politické podmienky života spoločnosti na konci 20. storočia spôsobili výrazné zmeny v štruktúre maloobchodných prevádzok. Pozitívny efekt tohto procesu možno vidieť v širokom výbere a dostupnosti sortimentu výrobkov, kvalite služieb a v rozmanitosti typov maloobchodných zariadení s veľkými zariadeniami, ktoré u nás neboli známe (supermarkety, vidiecky supermarket, hypermarket, nákupný park, obchodné centrum, autosalón, diskont a iné). Malá nepresnosť alebo nejasnosť týchto obchodných zariadení si môže vyžadovať definíciu ich veľkosti, presnú analýzu ich dispozičných a prevádzkových vzťahov, určenie ich dispozičných a štrukturálnych atribútov a špecifikáciu podmienok ich integrácie s ostatnými mestskými zariadeniami, vybavením a bývaním. Spomínaná je predovšetkým ich poloha v mestských jadrách. Architektonické a urbanistické nedostatky novovybudovaných obchodných štruktúr vyvolávajú urgentnú koordináciu pri ich rozvoji a začlenení do mestských centier.

Kľúčové slová: transformácia, spoločnosť, typológia, maloobchod, koniec 20. storočia