Vodné dielo Slatinka: Praktické skúsenosti s vypracovaním dokumentácie podľa zákona NR č. 127/1994 Z. z.

Dušan Mandák

ZHRNUTIE

Vodné dielo Slatinka je v príspevku ilustrované ako príklad praktických skúseností získaných spoločnosťou Ekospol (z mesta Banská Bystrica), ktorá bola spracovateľom dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Proces súvisiaci s vodnými prácami sa začal v roku 1993, teda pred prijatím zákona, vypracovaním environmentálnej štúdie v súlade s obsahom navrhovaného zámeru. Ďalšie kroky procesu posudzovania až po konečný záznam sa uskutočnili už po prijatí zákona. V článku popisujeme proces posudzovania poukazujúci na najrelevantnejšie problémy a výber alternatív. Samotný proces, podľa názoru spracovateľov dokumentácie, prebiehal vo veľmi dobrej spolupráci medzi firmou Ekospol s externými spolupracovníkmi a navrhovateľom – spoločnosťou Vodohospodárska výstavba z Bratislavy. Pokiaľ ide o vodné dielo Slatinka, v záverečnom zázname z apríla 1996 sa odporúčalo dielo zrealizovať spolu so zabezpečením viacerých opatrení. V súčasnosti, takmer päť rokov po zverejnení konečného záznamu, je potrebné zdôrazniť, že vodné dielo Slatinka stále nie je zrealizované a právoplatnosť rozhodnutia o stavebnej uzávere pre ďalšie činnosti v území vypršala 3. mája 1999.

Kľúčové slová: skúsenosti, 127/1994, vodné dielo, dokumentácia, Slatinka, životné prostredie, Ekospol, prax, Vodohospodárska výstavba