Potenciál nosných mestských koridorov

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Pre oblasť urbanistického výskumu je jednou z fundamentálnych tém problematika koridorov – prepojení: ciest, osí, bulvárov, ulíc… Práve im sa venovala osobitná pozornosť v priebehu dejín stavby miest. Koridory – cesty, ulice, dynamické  prvky hmotovo-priestorovej štruktúry, predovšetkým tie ťažiskové, predstavujú základnú kostru ich rozvoja. Boli a sú integrálnou  súčasťou urbanistických teórii, vizionárskych koncepcii, modelov rozvoja miest, plánovacích mechanizmov, rozvojových a transformačných stratégii.

Význam ťažiskovej lineárnej sústavy pre rozvoj a transformáciu mesta spočíva v ich prirodzenej schopnosti viazať na seba hospodárske a spoločenské aktivity. Tá vychádza z logiky a efektívnosti „prepravných tokov“, dobrej „viditeľnosti“ zariadení a tým optimalizácií ich využitia.

Príspevok sleduje proces vývoja názorov na formovanie nosných lineárnych priestorov na Slovensku za ostatných 100 rokov v kontexte európskeho vývoja. Hodnotí súčasný stav vybraných ťažiskových priestorov a poukazuje na zásadné problémy ich formovania a na faktory, ktoré tento stav podmieňujú.

Po období stagnácie až úpadku záujmu o riešenie verejných priestorov (vrátane tých dynamických), podmieneného funkcionalistickým princípom rozvoja miest sa stáva až naliehavým výskum uvedenej problematiky v celej jej komplexnosti a následný priemet jeho výsledkov do praxe.

Štúdia prezentuje priebežné výstupy z aktuálne spracovávaného výskumu verejných priestorov pre Magistrát mesta Bratislavy – Útvar hlavnej architektky. Súčasne nadväzuje na realizované výskumy na Katedre urbanisticko-architektonických súborov a na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave. Predovšetkým na problematiku nosnej ťažiskovej sústavy spracovanú trojicou profesorov – Alexy, Kavan, Trnkus.

Kľúčové slová: transformácia, urbanizmus, mesto, mestský priestor, potenciál, koridor, Bratislava