Koncepty múzea od architektov a umelcov: Vývoj pohľadu na múzeum umenia od vzniku po súčasnosť

Alexander Schleicher

ZHRNUTIE

Múzejné koncepty chápeme ako nerealizované vízie múzea alebo zrealizované múzeá, ktoré priniesli mimoriadne myšlienky ovplyvňujúce smerovanie múzejnej architektúry. Múzejné koncepty sprevádzajú múzeum od jeho vzniku, resp. objavujú sa ešte skôr, kedy o múzeu neuvažujeme ako o vyprofilovanom samostatnom type inštitúcie a objektu a kedy riešili parciálne problémy smerujúce ku vzniku múzea. Prvé koncepty múzea od Ch. L. Sturma, E. L. Boulléeho a J. N. L. Duranda sa snažili o definovanie múzea ako nového typu objektu a hľadali jeho podobu – funkčnú aj výrazovú. Tieto koncepty na dlhé obdobie dopredu predznamenali výzor múzejnej architektúry. Príchod 20. storočia znamenal objavenie sa kritických teórii tradične formovaného múzea. Kritické teórie múzea v spojení s novým stavom v spoločnosti, novým nahliadaním na svet a novým stavom v architektúre prinieslo moderné koncepcie múzea prvej polovice 20. storočia od Le Corbusiera, L. Miesa van der Rohe, ale aj zrealizované múzeum MoMA od P. L. Goodwina a E. D. Stona uplatňujúce nové nahliadanie na múzeum, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili smerovanie múzea v druhej polovici 20. storočia. Druhá polovica 20. storočia je zároveň obdobím, v ktorom nebývalým spôsobom narástol počet múzeí, s mimoriadne početnou skupinou múzeí súčasného a moderného umenia. Je preto namieste otázka – ako si predstavujú múzeum súčasného umenia umelci, ktorí čoraz intenzívnejšie vstupujú do tvorby expozície a ktorých požiadavky boli často architektmi opomínané. Na múzejné koncepty môžeme nahliadať ako na abstrakciu stavu múzea a predznamenanie jeho smerovania v ďalšom období. Na príklade konceptov múzeí je možné sledovať esenciu myšlienok o tom, čo múzeum je, sledovať pestrosť prístupov charakterizujúcu predovšetkým súčasné múzeum, ale aj spoločné jednotiace motívy múzea od jeho vzniku po súčasnosť.

Kľúčové slová: koncept, umenie, vývoj, múzeum umenia, múzeum, architektúra