Hodnotenie procesu posudzovania vplyvov zámerov činností na životné prostredie

Peter Krasnec, Katarína Pavličková

ZHRNUTIE

Pri hodnotení kvality v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné venovať pozornosť najmenej dvom aspektom: hodnoteniu procesu a hodnoteniu vyhlásenia o vplyve na životné prostredie (EIS). Posúdenie výkonnosti procesu EIA možno považovať za meranie efektívnosti EIA. Kvalitu EIA je možné merať rôznymi spôsobmi:
– podrobnou analýzou, v ktorej sa hodnotí každá fáza a jej vzájomné prepojenia (zámer, skríning, získavanie, príprava EIS, hodnotenie EIS, konečný záznam),
– holistickým prístupom, pri ktorom sa meria celkový výsledok procesu EIA.
V našom projekte „Príprava a realizácia komplexného hodnotenia implementácie zákona EIA v Slovenskej republike“ sme v roku 1998 merali oboma spôsobmi. Prvý prístup bol realizovaný formou vyplnenia formulára (v počte 150 projektov), ​​čo nám poskytlo prehľad podrobnej analýzy. Druhý prístup sa uskutočnil vo forme dotazníkov, ktoré boli zaslané 30 odborníkom. Výsledky nášho projektu, z ktorých by malo vychádzať päťročné hodnotenie v roku 1999, sú popísané v našom článku.

Kľúčové slová: EIA, 127/1994, projekt, posudzovanie vplyvov, proces, EIS, hodnotenie, životné prostredie, zámer činností