Audit CRE na ČVUT v Praze

Milan Pavlík

ZHRNUTIE

Česká technická univerzita sa stala prvou univerzitou v Českej republike, ktorá podstúpila audit v rámci programu CRE (Európska konferencia rektorov). Východiskom tohto hodnotenia bola hodnotiaca správa, ktorú vypracovali fakulty a kancelária rektora. Audítori odporučili znížiť počet hodín v učebných osnovách v prvom roku štúdia, rozšíriť účasť zahraničných profesorov na inžinierskych a doktorandských skúškach a pri udeľovaní profesorského titulu zahraničným profesorom a zaviesť hodnotenie učebných osnov študentmi. Nastal čas zhodnotiť pozitívne a negatívne aspekty obnovy učebných osnov.

Kľúčové slová: Praha, Česká republika, FA ČVUT, audit, CRE, zahraniční profesori, hodnotiaca správa, zmena výučby