Zhodnotenie kvality procesu environmentálneho hodnotenia vplyvov zásadných rozvojových koncepcií a všeobecne záväzných predpisov

Mária Kozová, Rastislav Vrbenský

ZHRNUTIE

Článok je venovaný stručnému zhodnoteniu kvality súčasného stavu pri implementácii environmentálneho posudzovania k základným rozvojovým koncepciám a legislatíve. Postupne definujeme hlavné princípy procesu environmentálneho posudzovania na strategickej úrovni a sumarizujeme prvé skúsenosti z implementácie tohto procesu do praxe. Na záver navrhujeme ďalšie kroky na zabezpečenie zlepšenia environmentálneho posudzovania návrhov koncepčných dokumentov a právnych predpisov.

Kľúčové slová: rozvojové koncepcie, SEA, skúsenosti, vplyvy, hodnotenie, predpisy, životné prostredie, kvalita procesu