Zhodnotenie kvality procesu environmentálneho hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie

Ingrid Belčáková, Maroš Finka

ZHRNUTIE

Tento príspevok je zameraný na environmentálne hodnotenie územnoplánovacej dokumentácie. Vysvetľuje a popisuje legislatívne pozadie hodnotenia spolu so zásadami a smermi jeho samotného postupu. Sú zhrnuté prvé skúsenosti a načrtnuté ďalšie smery. Veľká pozornosť sa venuje aj kvalite environmentálneho hodnotenia už vypracovanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej aj miestnej úrovni. Je potrebné vyriešiť veľa slabín. Príspevok je ukončený navrhovanými procesnými etapami environmentálneho posudzovania ako aj metodickými otázkami.

Kľúčové slová: proces, kvalita, hodnotenie, legislatíva, životné prostredie, vplyvy, územnoplánovacia dokumentácia, odporúčania