Z vývoja klasickej školy urbanizmu na Slovensku

Peter Kardoš

ZHRNUTIE

Krátky opis etapy vývoja modernej školy urbanizmu uvádza prínos nezvyčajne tvorivej skupiny pedagógov v akomsi triumviráte: profesor Tibor Alexy, profesor Ján Kavan a profesor Filip Trnkus. Vytvorili podmienky, kde boli a aj sa vychovali nasledovatelia rozvoja samotného vedného odboru Urbanizmus, slobodnej urbanistickej tvorby, rekonštrukcie a komponovania mestotvorných priestorových štruktúr, kde sa úspešne súťažilo a participovalo prednáškami na rôznych stupňoch štúdia. Korene samozrejme pochádzali od európsky významného profesora Emanuela Hrušku, ktorý založil na fakulte urbanisticko-architektonický odbor a jeho vízie napĺňajú aj dnešné predstavy komplexnosti (udržateľnosti) mestského spôsobu života a ľudského životného prostredia. Autor príspevku uvádza príčiny a formy napĺňania týchto predstáv nástrojmi moderných technológií, ktoré môžu podporiť imagináciu i estetický prístup či už vychovávaných študentov alebo profesijnú verejnosť pri dotváraní atmosféry mestského prostredia. V jednotlivých kapitolách vysvetľuje princípy urbanistickej tvorby ako „stavby miest“, ktorú najvhodnejšie podporuje stavba pracovného modelu. V ďalšom porovnáva analógové a digitálne nástroje tvorby a objavuje spôsob interaktívneho prepojenia týchto nástrojov do analógovo-digitálnej metódy overovania a hodnotenia atmosféry prostredia v podobe vizuálneho dynamického priestorového kontinua. Uvádza tiež príklady aplikácií v pedagogickom procese s charakteristikou analógových a digitálnych postupov. V záveroch uvádza význam priestorového modelovania v tvorivých procesoch a postupoch kompletizácie urbanistických štruktúr v rámci revitalizácie alebo rekonštrukcie zachovaných mestských štruktúr.

Kľúčové slová: Slovensko, urbanizmus, vývoj, tradičná škola, analógový, digitálny