Výtvarné disciplíny vo výchove architektov

Anton Vranka

ZHRNUTIE

Príspevok je rozdelený na tri časti. V úvode sú uvedené všeobecné a aktuálne dôvody začať novú diskusiu o vzdelávaní budúcich architektov. Druhá časť „Všeobecné úvahy“ obsahuje všeobecné a naliehavé skutočnosti, ktoré sú základnými charakteristikami štúdia na Fakulte architektúry ako umeleckého a staviteľského fenoménu. Tretia časť je reakciou autora na súčasný stav techniky z pohľadu nových učebných plánov. V rámci požiadaviek Slovenskej technickej univerzity na štúdium sú predložené aj návrhy, ako tieto problémy riešiť.

Kľúčové slová: FA STU, diskusia, architekti, výuka, výtvarné disciplíny