Urbánna vitalita

Silvia Bašová

ZHRNUTIE

Živé, pulzujúce mesto je predpokladom jeho ďalšieho rozvoja a základom plnohodnotného urbánneho života. Európske mestá budú dominovať medzi svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej kvality a novej urbánnej infraštruktúry, ak si zachovajú rovnováhu mestských faktorov k merítku človeka a tiež urbánnu kontinuitu i novú vitalitu. Urbánna vitalita by mala byť prínosom pre mesto ale aj bonusom pre domácich obyvateľov aj v zmysle sociálnom, v zmysle vytvorenia spolupatričnosti s lokálnou komunitou a v zmysle integrity s mestom, v ktorom žijú. Už samotná priateľská forma mesta vytvára podklad sídelných a lokálnych medziľudských vzťahov, vytvára príťažlivosť sídlenia a zvyšuje vitalitu mesta. Živosť verejných priestorov, predovšetkým námestí, je hlavným magnetom vitality a tiež návštevnosti mesta. Predpokladá však návrat k miestu a k jeho identifikácií, návrat k humánnemu merítku. Urbánna vitalita – živosť mesta, vitalita centra, kultúrna a spoločenská kulminácia  sú očakávané parametre v centrách miest.  Vitalita centra mesta predpokladá: dôraz na kultúru, atraktivitu, peší pohyb a merítko človeka, ale aj cyklo – pohyb, funkčnú pestrosť viacgeneračných mestských aktivít, animácie dejov, participácií obyvateľov na zlepšení života mesta, ponuky variantného relaxu, umeleckých a technických aktivít, atď. Zachovať a rozvíjať vitalitu miest a ich verejných priestorov je možné len vrstvením a syntézou kvality mesta spolu s jej účastníkmi deja: obyvateľmi i návštevníkmi, ich aktívnym vstupom do spolupôsobenia na scéne mesta a jeho tiež sociálnou kontrolou prostredia najvýznamnejších city – štruktúr.

Kľúčové slová: urbanizmus, mesto, život, rozvoj, oblasť, mestská vitalita