Stredoveká architektúra a umenie v kontexte európskeho vývoja

Elena Lukáčová

ZHRNUTIE

Vedecký projekt inštitucionálneho výskumu č. 40/00 sa zaoberá tvorbou v oblasti architektúry a výtvarného umenia v období od kresťanskej antiky po renesanciu (okolo 1 500 rokov). Projekt zameraný na skúmanie stredovekej architektúry a umeleckých prínosov, vrátane slovenskej tvorby, na základe analýzy doterajších výskumov, publikovaných hodnotení stredoveku a výskumov autora. Chronologické vzťahy, vývoj v jednotlivých častiach Európy súbežne so slovenským vývojom a príspevkom slovenského prostredia v posolstve stredoveku boli skúmané pomocou analýzy historických faktov, konkrétnych príkladov a grafickej dokumentácie. Skúmanie sa zameralo hlavne na sakrálnu architektúru, študované však boli aj obytné domy, verejné budovy a stavby opevnenia. Mnohé skúmané jednotlivé historické objekty a komplexy (historické centrá miest) postavené v období 12. až 16. storočia slúžia svojim pôvodným funkciám aj v súčasnosti. Výsledkom projektu bolo aj vydanie učebnice pre študentov Fakulty architektúry STU v súlade s témami prednášok o dejinách stredovekej architektúry a umenia.

Kľúčové slová: architektúra, umenie, stredovek, európsky vývoj