Renesancia mestského bloku ako súčasť programu revitalizácie

Miroslav Kollár

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá hodnotením súčasného stavu urbánnych štruktúr a navrhuje návrat k mestským blokom ako jednej z možností riešenia aktuálnych problémov. Na základe toho mienim formulovať metodické a koncepčné princípy projektovania s dôrazom na súčasné požiadavky spoločnosti týkajúce sa mestského prostredia.

Kľúčové slová: mestské prostredie, revitalizácia, urbánna štruktúra, prevádzka, urbanizmus, funkcia, hodnotenie, mestský blok