Príspevok k diskusii

Ladislav Kmeť

ZHRNUTIE

Reformy na univerzitách nemožno predvídať bez prepojenia na štruktúru vzdelávania na stredných školách. Harmonizácia je v rukách štátnej vzdelávacej politiky – nemusia byť prijímacie skúšky a počet prijatých študentov je možné zvýšiť. Je potrebné lepšie prepojenie vzdelávania architektov s praxou. Mal by sa klásť veľký dôraz na architektov pracujúcich na regionálnej a obecnej úrovni, najmä v oblasti územného plánovania. Transformačný proces by mal odrážať všetky predchádzajúce obdobia národného rozvoja.

Kľúčové slová: diskusia, FA STU, prax, prepojenie, reforma, rozvoj, stredné školy, univerzity, územné plánovanie