Podiel vedeckovýskumnej činnosti na aktivitách vysokoškolského učiteľa

Anna Holmanová

ZHRNUTIE

Otvorenie výskumu výrobnému odvetviu sa prejavuje lepšou dynamikou a lepším spôsobom života, ale prináša aj tlak na zvýšenie vzdelávacieho potenciálu. Školský systém bol vždy dominantným faktorom vzdelávania. Vždy sa očakávalo, že pružne zareaguje na dynamiku vedeckých poznatkov a ich aplikáciu v praxi. Akademické slobody zaručené zákonom umožňujú učiteľom neobmedzene si vybrať obsah a formu ich pedagogických a výskumných tém. Jediným kritériom je kvalita a jediným obmedzením je finančné. Ťažisko sa postupne presúva do konkurenčného prostredia grantového systému, ktorý ovplyvňuje vzdelávanie prostredníctvom aplikácie dosiahnutých výsledkov a spolupráce študentov s ich výskumnou prácou. Finančné účinky výskumnej práce je ťažké dosiahnuť bez dobrého riadenia.

Kľúčové slová: vedeckovýskumná činnosť, vysokoškolský učiteľ, výskum, súťaž, aktivity