Optimalizácia rozvoja štruktúr osídlenia a krajiny

Peter Gál

ZHRNUTIE

Vzťah medzi osídlením a okolitou krajinou výrazne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v celom regióne. Rozvoj tohto vzťahu priniesol mnohé negatívne pôsobiace stopy na životné prostredie, ktoré môžu ovplyvniť ďalší rozvoj jeho kvality. Dynamické sociálne zmeny, generujúce dôležitú transformáciu ekonomickej sféry, vytvárajú nevyhnutné predpoklady pre inováciu vzťahu medzi sídlom a okolitou krajinou. Odhalenie zákonov na optimalizáciu vzťahu medzi husto zastavanou oblasťou sídla a okolitou krajinou je metódou harmonizácie životného prostredia s plnohodnotnou aplikáciou prírodných prvkov. Predpokladom úspešného výskumu je interdisciplinárny štýl práce a spolupráca architektov s ďalšími odborníkmi, ktorí ovplyvňujú formovanie prostredia.

Kľúčové slová: rozvoj, osídlenie, spolupráca, štruktúra, životné prostredie, krajina, optimalizácia, región, sociálne zmeny