Obsah a metodika výchovy k vnímaniu urbanistických parametrov architektúry

Ján Kavan

ZHRNUTIE

Príspevok je zameraný na možnosti a účasť Katedry urbanisticko-architektonických súborov. Najvhodnejšou alternatívou na aktualizáciu vzdelávania v oblasti plánovania miest a krajiny je využitie potenciálnych a profesionálnych schopností všetkých troch oddelení plánovania miest a krajín.

Kľúčové slová: výchova, inovácia študijného odboru, metodika, obsah, architekti, urbanizmus, urbanistická gramotnosť, vnímanie, aktivizácia myslenia