Korporátna kultúra úspešnej školy: Alternatívy prístupu na Fakulte architektúry a celej STU

Branislav Jelenčík

ZHRNUTIE

Príspevok sa venuje problematike korporátnej kultúry, osobitne v prostredí FA STU. Jednako ako nástroja analýzy vzťahov, hodnôt, postojov, interných politík (autor to metaforicky nazýva zrkadlom organizácie), jednako ako komplexného manažérskeho prístupu ku zlepšeniu motivácie a súčinnosti skupín v úsilí o úspešnú budúcnosť organizácie – školy. V neposlednom rade, čo je špecifikum práve pre FA STU, pripravujúcej pre prax mladých špecialistov – formovačov budúceho hmotného sveta, prezentuje šance integrovať problematiku korporátnej kultúry do niektorých z predmetov štúdia. Opäť v dvojkombinácii: Získanie potrebných informácií pre podnikajúcich majiteľov ateliérov, štúdií, respektíve zamestnancov v moderných sofistikovane riadených firmách (naši absolventi sú neraz úspešnejší v zahraničí ako doma). To je skôr záležitosť teórie ovládnutia biznisu. Ale príspevok zdôrazňuje aj využitie problematiky korporátnej kultúry pri kreovaní jej tzv. hmotnej (hmatateľnej) demonštrácie. Budúci architekti, či dizajnéri budú musieť v mnohých svojich zákazkách zohľadňovať požiadavky korporátnej kultúry investorov (zákazníkov). Príspevok prináša zoznam školských zadaní, kde je spojenie profesijných parametrov a uvedených požiadaviek zrejmé a podnetné. Čiže celkom pragmatické využitie v obohatení opakujúcich sa klasických školských zadaní. Autor verí, že uvedený prístup skrýva potenciál aj pre väčšiu spoluprácu s praxou a sponzorstvo.

Príspevok je rozdelený na kľúčové kapitoly o teórii, vzniku a opodstatnenosti korporátnych kultúr, problému spontánnej a manažovanej korporátnej kultúry, a napokon už spomínanej implementácii témy do štúdia na FA STU. Príspevok zdôrazňuje potrebu multikulturálnej adaptability organizácií ale aj jednotlivcov pre budúcnosť, čomu prospieva skúsenosť s budovaním efektívnej korporátnej kultúry. Relevantná korporátna kultúra, kompatibilná s inými vplyvnými kultúrami zase pomáha v lepšej integrácii organizácie, jej prežitiu v náročných podmienkach a úspešnej perspektíve.

Kľúčové slová: dizajn, identita, spoločnosť, FA STU, škola, podniková kultúra