Existuje potenciál umiestniť v budove Slovenského rozhlasu občiansku vybavenosť komerčného rázu?

Štefan Bekeš

ZHRNUTIE

Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave patrí podľa teoretikov architektúry medzi skvosty neskorej moderny. Tí zároveň upozorňujú aj na potrebu jej ochrany. Ďalšou časťou odbornej verejnosti, ale i tej laickej, je však považovaná za relikt komunistického režimu, ktorý treba odstrániť z obrazu mesta. I keď bola postavená na veľmi špecifickú funkciu a vyžiadala si mimoriadne technické, funkčno-prevádzkové a často aj nové technologické riešenia, ktoré môžeme zaradiť medzi unikátne, jej prevádzky, technológie a celkový súčasný stav rýchlo zastaral a stal sa nevyhovujúcim, dokonca i predimenzovaným pre súčasné potreby rozhlasu, bude potrebné v blízkej budúcnosti pristúpiť k jej hĺbkovej obnove. Preto je potrebné zistiť potenciály a limity tejto stavby, ktoré budú ovplyvňovať samotný návrh obnovy tohto objektu.

Nasledujúci príspevok pojednáva o možnosti integrácie občianskej vybavenosti komerčného charakteru do budovy Slovenského rozhlasu. Tento potenciál (ekonomický i stavebný) sa bude zisťovať z výsledkov prieskumu pešej dopravy v okolí budovy rozhlasu, prieskumu počtu zamestnancov a študentov, pracujúcich a študujúcich v dochádzkovej vzdialenosti do 200 m od budovy rozhlasu, z priestorového rozmiestnenia  komerčnej občianskej vybavenosti v blízkosti riešenej budovy a zo samotných prevádzkových nárokov rozhlasu. Všetky nadobudnuté poznatky sa aplikujú pri hodnotení komerčných potenciálov budovy Slovenského rozhlasu a pri určovaní možných priestorov na umiestnenie takýchto prevádzok.

Kľúčové slová: Slovenský rozhlas, verejné zariadenia, komerčnosť, potenciál