Banská Bystrica – vybrané ukazovatele intenzity využitia územia sídlisk

Karol Görner

ZHRNUTIE

V snahe o udržateľnosť našich miest sa stále viac stretávame s princípom intenzifikácie. Špecifickou témou sa v tejto súvislosti stáva intenzifikácia sídlisk z obdobia hromadnej bytovej výstavby. Dnes, keď územné plány miest zlyhávajú v riadení rozvoja na sídlisku, do popredia vystupuje potreba koncepcie intenzifikácie sídlisk. Pre lepšie pochopenie problematiky sídlisk je potrebné skúmať rôznorodé sídliská v kontexte celého mesta.

V  práci sme sa zamerali na vypočítanie vybraných ukazovateľov využitia územia sídlisk  (koeficientu zastavania, indexu podlažných plôch, priemernej podlažnosti a hustoty zaľudnenia) v rámci mesta Banská Bystrica. Cieľom práce bolo porovnanie zistených parametrov medzi sebou ako aj s odporučenými hodnotami z pohľadu potenciálu pre intenzifikáciu.

Nízke hodnoty skúmaných ukazovateľov nám ukázali, že sídliská v meste Banská Bystrica majú relatívne vysoký potenciál na intenzifikáciu. V závislosti od charakteru sídliska sa však spôsob intenzifikácie bude líšiť.

Kľúčové slová: obytný súbor, Banská Bystrica, intenzita rozvoja, hustota obyvateľstva, efektívnosť, sídlisko, intenzifikácia