Architektonický a materiálový výskum Behrensovej synagógy v Žiline

Peter Szalay, Magdaléna Kvasnicová

ZHRNUTIE

Príspevok uvádza aktuálne výsledky architektonického a reštaurátorského výskumu neologickej synagógy v Žiline, dielo svetoznámeho nemeckého architekta Petra Behrensa. Prebiehajúci výskum je súčasťou projektu konzervácie a obnovy, na ktorom  spolupracuje niekoľko špecialistov z oblasti  výskumu historického dedičstva z akademických inštitúcií (Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity, Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied a Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) s občianskym združením „Truc sphérique“v Žiline. Cieľom organizácie, iniciátora a investora pamiatkovej obnovy  je konverzia synagógy na výstavný priestor typu „Kunsthalle“. Ako členovia výskumného kolektívu prezentujeme nielen výskum architektonických a historických „vrstiev“, ale celý koncept  a stratégiu ochrany a prezentácie hodnôt architektúry synagógy ako celku. Hlavnou témou príspevku je prispieť do diskusie o otázkach možností a obmedzení reštaurovania a prezentácie architektúry moderného hnutia, ktorého je Behrensova synagóga výnimočným príkladom.

Kľúčové slová: materiály, Behrensova synagóga, Žilina, reštaurovanie, architektúra, historické dedičstvo, výskum