Vízie anarchického priestoru v estónskej architektúre osemdesiatych rokov 20. storočia a umenie performance

Ingrid Ruudi

ZHRNUTIE

V druhej polovici osemdesiatych rokov sa Estónska architektúra a umelecká scéna  transformovali pod vplyvom nového radikálneho interdisciplinárneho zoskupenia nazvaného SkupinaT (Rühm T). Toto pomerne voľné zoskupenie tvorivých intelektuálov viedli traja mladí architekti: Raoul Kurvitz, Urmas Muru a Peeter Pere, ktorí denne pracovali na Estónskom priemyselnom projekte (Estonian Industrial Project). Toto najmenej nápadité miesto pre architektonické navrhovanie zmenili na vysoko expresívne  architektonické kresby, stanovujúc si ciele v manifeste Technodelický expresionizmus (Technodelic Expressionism);  vytvorili neo expresionistické maľby a uviedli spôsob ritualistickej mystifikovanej interpretačnej praxe. Tvorivá inšpirácia vychádzala z takých rôznorodých zdrojov ako boli Bataille, Nietzsche a novo prichádzajúce post štrukturalistické teórie na jednej strane a na druhej strane vzťahy k punk rock, a neskoršiemu techno na hudobnej scéne.

Z tohto bohatého zdroja materiálu, sa primárne zaoberám problémom konštruovania alternatívnej verejnej sféry  v interakcii s  koncepčnou architektúrou  a jej interpretáciou. V Sovietskej socio-politickej atmosfére v strede osemdesiatych rokov,  prenikavo popísanej Alexeiom Yurchakom, odolávanie dominantnej vláde, bolo obsiahnuté ako pravidlo. Ale, zatiaľ čo v Estónsku toto tiež predstavovalo silnú národnú tendenciu s úsilím znovu získať nezávislosť, Skupina T (Group T) bola výnimočná tým, že bola kritická k obom.  Keďže v jednom z ich ranných predstavení  Disciplína a anarchia („Discipline and anarchy”) odmietajú akýkoľvek svet, založený na tvrdých a stabilných  nosičoch moci, uznávajúc nevyhnutnosť antagonizmu. Keďže architektúra vo svojich základoch je produktívna (a tým riadiaci) činiteľ ,  neostáva nič iné, ako ísť proti architektúre. V praxi tohto zoskupenia (Skupina T) toto znamenalo kreslenie expresionistickej architektúry, ktorá odhaľuje samú seba ako prázdnu masku bez akéhokoľvek skutočného interiéru; a javiskové predstavenia, ktoré smerujú k priestoru pred podstatou, pred významom. Todd May  ukázal, že by mohlo byť miesto, kde sa anarchizmus a post štrukturalizmus  zbiehajú, a zoskupenie Skupina T (Grup T)  práve predstavovali také miesto.

Kľúčové slová: neoexpresionizmus, performačné umenie, východná Európa, estónska architektúra, postsocializmus, architektonická kresba, neskorý socializmus