Uplatnenie stromov v urbanizovanom prostredí

Katarína Gécová

ZHRNUTIE

Cieľom každej spoločnosti je vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a život obyvateľov.  S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Tento proces spôsobuje vytláčenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou sú stromy a ostatné vegetačné prvky. Veľká časť vegetácie je vystavená podmienkam, ktoré väčšinou nezodpovedajú nárokom na stanovisko (exhaláty, znečistené prostredie) – adaptácia a schopnosť drevín rásť, pôsobiť a odolávať týmto stresovým podmienkam sa líši od jednotlivých druhov drevín.

Článok pojednáva o uplatnení stromov v urbanizovanom prostredí, ktoré predstavujú nezastupiteľnú zložku životného prostredia. Zabezpečujú funkciu nielen ekologickú, sociálnu, ale aj spoločenskú, estetickú či hygienickú, ktorá je v urbanizovanom prostredí rovnako dôležitá. Množstvo zelene a priestorové vzťahy medzi jednotlivými zelenými plochami majú vplyv na stav biodiverzity v urbanizovanom prostredí. Jej pozitívny vplyv na človeka, žijúceho v mestskom prostredí je nepopierateľný. Fragmentácia prírodných prvkov vyžaduje zelené plochy vzájomne prepájať do miestneho systému vzájomne prepojených prírodných prvkov na celomestskej úrovni.

V súčasnosti v procese urbanizácie dochádza k dynamickým zmenám, mení sa pôvodné prírodné prostredie – za prostredie urbanizované, s čím súvisí zahusťovanie výstavby na zelených plochách určených k športu, rekreácii a oddychu obyvateľov, pričom sa tieto zásahy sa dejú bez dodržiavania koncepcie sídelnej zelene.  Trávnaté plochy sú nahrádzaná spevnenými, zväčšujú sa kapacity parkovacích plôch, dochádza k častým výrubom vzrastlých stromov v dôsledku uvedenej investičnej činnosti, zabúda sa na retenčnú účinnosť priepustných plôch. Nie je tajomstvom, že stavebný rozvoj zaťažuje hlavne jestvujúce aj potenciálne plochy a priamo sa podieľa na stave stromov v sídle. Jedná sa o bežný jav dnešnej doby súvisiaci s globálnym rastom ľudskej populácie, zvýšenou koncentráciou obyvateľstva vo veľkých mestách, ale aj silnejúcim tlakom developerských spoločností. Tento problém nesie so sebou tlak na životné prostredie. Kvalita a dostupnosť zelených plôch sú dnes oveľa dôležitejším ukazovateľom než ich množstvo, stromy a ostatné vegetačné prvky sa stávajú jedným z ukazovateľov kvality obytného prostredia sídla.

Kľúčové slová: údržba, prostredie, urbanizmus, stromy, zeleň, ochrana