Typologická analýza slovenských miest

Dagmar Kaliská

ZHRNUTIE

Stupeň rozvoja priemyselnej výroby a predvídavosť krajiny navzájom súvisia. Revitalizácia výrobných tradícií a remesiel v krajine v súčasnom modernom chápaní technológií by sa mala rozvíjať všeobecne, to znamená v mestskom aj vidieckom prostredí. Často sa snažíme nájsť správne pochopenie moderného vývoja v našich návratoch do minulosti. Stredovek bol z tohto pohľadu význačný. Jednota života a výroby poznačila aj stavebný charakter mnohých slovenských dedín. Výroba ako formujúci prvok každého sídla vytvára novú kvalitu tohto prostredia z hľadiska priestoru, hmoty, zloženia a funkcie. Prostredie bývania je obohatené o tento starý a nový fenomén.

Kľúčové slová: slovenské mestá, analýza, typológia