Teoreticko-tvorivé princípy a metódy formovania obrazu parteru peších zón

Jozef Brath

ZHRNUTIE

Východiskovým bodom zlepšenia mestského prostredia je reštrukturalizácia dopravného systému vrátane vytvorenia peších zón. Urbanistická, architektonická a historická analýza sú základom pre ich navrhovanie. Je potrebné nájsť riešenia pre vhodné prepojenie peších zón a dopravných systémov, vytvoriť novú estetickú kvalitu, prepojiť pešie uzly s hodnotnou architektúrou, doplniť územie mestským mobiliárom. Pešie zóny pozostávajú nielen z ulíc a námestí, ale aj z nádvorí, chodieb a verejných záhrad. Záujem spoločnosti je veľmi dôležitý pre organizáciu dizajnu pešej zóny a realizácia procesu. Prítomnosť peších zón zlepšuje životné prostredie mesta.

Kľúčové slová: parter, pešie zóny, mobiliár, mestské prostredie, teória, doprava, tvorivé princípy