Prezentácia architektonického dedičstva – vzdelávací aspekt

Martin Vaščák

ZHRNUTIE

Architektonické dedičstvo je výsledkom dlhého obdobia ľudskej činnosti odrážajúcej vzťah medzi ľudstvom a prírodou. Súčasné kultúrne bohatstvo odráža rôzne životné podmienky a úrovne rozvoja. Aplikácia aktuálnych, inovatívnych foriem prezentácie založených na princípoch teórie pamiatkovej starostlivosti umožní uchovať dedičstvo pre ďalšie generácie. Implementácia tejto témy do učebných plánov univerzity pomôže študentom pochopiť historické budovy v kontexte s ich prostredím a vnímať túto správu.

Kľúčové slová: architektúra, vzdelávanie, kultúrne dedičstvo, prezentácia, ochrana pamiatok