Posudzovanie vplyvov vodného diela Sereď – Hlohovec na životné prostredie

Ján Bodnár, František Burger, Jozef Marko

ZHRNUTIE

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je proces identifikácie a hodnotenia dôsledkov ľudských činov na životné prostredie a prípadne ich zmierňovania. Príspevok sa zaoberá hodnotením vplyvov navrhovaného vodného diela Sereď – Hlohovec na životné prostredie a popisuje snahu o návrh, riadenie a uskutočňovanie posudzovania vplyvov. Cieľom posudzovania vplyvov je zlepšiť rozhodovací proces, ktorým sa projekt plánuje, navrhuje a realizuje. Vodné dielo bude umiestnené v inundačnom území Váhu, v úseku začínajúcom odtokom vodného diela Kráľová (Sereď) a končiacim odtokovým kanálom madunickej elektrárne (Hlohovec). Celá stavba má líniový charakter a jednotlivé objekty sú umiestnené v 24-kliometrickej severojužnej línii. Využitie a kvantifikácia rozsahu závisí od technického variantu vodného diela, ktorým je buď variant derivačného kanála alebo variant riečneho stupňa.

Kľúčové slová: posudzovanie vplyvov, vodné dielo, hodnotenie, Sereď, životné prostredie, Hlohovec