Opevnenia na Slovensku z pohľadu architekta: Súčasná prezentácia opevnení – výsledky dvadsaťročného výskumu, realizovaného na Fakulte architektúry STU

Jana Gregorová

ZHRNUTIE

Opevnenia miest a hradov na Slovensku predstavujú významný segment kultúrneho dedičstva, histórie a dejín architektúry, a tak je ich zachovanie, obnova, transformácia a sprostredkovanie pre nasledujúce generácie nesmierne dôležité. Možnosti a spôsoby súčasnej prezentácie ruín a torz pevnostných systémov boli podrobené širokej škále dlhodobého výskumu a vyžadovali cielené úsilie pamiatkarov, kunsthistorikov i architektov. Daná problematika sa od deväťdesiatych rokov 20. storočia začala skúmať, postupne aplikovať a následne prednášať za účasti renomovaných odborníkov na odborných seminároch a konferenciách. Po roku 2000 boli napísané skriptá, spracované habilitačné, vedeckovýskumné, dizertačné práce, ktorých výsledky boli publikované v mnohých  publikáciách a časopisoch. Najvýznamnejšími momentmi, potvrdzujúcimi správnosť postupnej cesty vytváranej metodiky, sú dosiahnuté hmatateľné výsledky, z ktorých niektoré boli aj ocenené. V roku 2007 kolektív autorov získal ocenenie CE.ZA.AR v kategórii Interiér za návrh prezentácie včasno‑stredovekého valu v kazemate Nitrianskeho hradu a v roku 2017 za dlhodobú koncepčnú obnovu trnavského opevnenia ocenenie výročnej ceny Revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii Obnova – adaptácia za dlhodobú a koncepčnú pamiatkovú obnovu a adaptáciu národnej kultúrnej pamiatky Mestské opevnenie v Trnave.

Tento príspevok prináša výsledky dlhoročného výskumu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2000 až 2017 na Fakulte architektúry STU.

Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, obnova, FA STU, opevnenie, architektúra, Slovensko, výskum