Nové trendy v živote a bývaní

Jana Antalová

ZHRNUTIE

Heterogenita, individuálna identita, zmena a mobilita sú charakteristické znaky našej epochy. V rodinnom živote sa rozširujú rôzne formy spolužitia, počet malých domácností a s nimi súvisiace častejšie zmeny. Architektonický návrh bytových domov na to reaguje heterogénnosťou foriem bývania a návrhom variabilných a flexibilných priestorových štruktúr. Vo svojej dizertačnej práci by som sa chcela ešte podrobnejšie zaoberať životom v 21. storočí.

Kľúčové slová: variabilita, heterogenita, bytový dom, nové trendy, bývanie, rodinný život, flexibilita