Nové trendy v krajinnej architektúre: Príklad architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakovej ulici v lokalite Tehelné pole v Bratislave

Tamara Reháčková, Ivan Stankoci, Miriam Heinrichová

ZHRNUTIE

Hlavným cieľom článku je priblížiť proces návrhu štúdie parku na mieste bývalého areálu cykloštadióna.

Prvá kapitola sa zaoberá širšími vzťahmi. Je tu spomenutá história bývalého objektu, funkčné využitie okolitých plôch, napojenie a dostupnosť. Celé záujmové územie a teda aj samotný areál je veľmi dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou (MHD), niekoľkými linkami autobusov, električiek aj trolejbusov. Cyklistická a pešia doprava majú v území veľký potenciál. Široké ulice lemované zeleňou sa priam ponúkajú na peší pohyb alebo jazdu na bicykli. Z hľadiska pešej dopravy sa ako problém javí podpriemerný stav chodníkov (Žužiová, 2014) a výskyt bariér.

Druhá kapitola sa zaoberá filozoficko – koncepčným riešením areálu. Celková filozofia riešeného priestoru je definovaná ako verejný priestor ktorý obsahuje v sebe viacero dimenzií (napr. sociálnu, environmentálnu či ekonomickú) a filozofia návrhu je založená na rešpektovaní a rozvoji všetkých týchto troch. Uvádza sa predpoklad, že všetky dimenzie musia byť vo vzájomnej rovnováhe, aby vznikol atraktívny, variabilný, obývateľný, ohľaduplný a  udržateľný priestor.

Tretia kapitola rieši programový náplň a funkčné využitie areálu. Priestor parku bol navrhovaný tak, aby akceptoval a využil potenciál atraktívnej polohy, prepojenie na okolie a priaznivo ovplyvnil život obyvateľov. Motto novorevitalizovaného areálu je flexibilnosť v možnostiach jeho využívania. Areál je koncipovaný ako polyfunkčný, s možnosťou viacnásobného využitia jednej plochy.

Kompozičné a priestorové vzťahy sú riešené v tretej kapitole. Kompozícia návrhu je založená na princípe “javiska a hľadiska”. Ústredným bodom celého areálu je štylizovaná “Veža bicyklov”, ako pripomienka minulosti areálu. Dôležitým kompozičným nástrojom sú svetlo a tieň. Striedanie svetlých, otvorených priestorov s tmavými, zatienenými priestormi, vytvára potrebný kontrast a pridáva celej kompozícii na dynamickosti.

Štvrtá kapitola spomína koncepciu z pohľadu environmentálnych a ekologických aspektov. Zdôrazňuje sa tu zodpovednosť voči životnému prostrediu pričom návrh vnímame ako príspevok k zlepšeniu životných podmienok v meste. V rámci environmentálneho prístupu navrhované riešenie nevyžaduje náročné terénne úpravy a manipulácie s materiálmi. Navrhovaný koncept riešenia chce pracovať s prírodou a nie proti nej. Podľa názoru autorov aj mestský park môže znamenať významný prínos pre obohatenie biodiverzity v meste.

Koncepcia z pohľadu sociálneho a ekonomického rozvoja lokality sú spomenuté v piatej kapitole. Revitalizáciou areálu bývalého cyklistického štadióna vznikne mestský park s funkciou športu. Umožní športové a rekreačné vyžitie širokému okruhu záujemcov z blízkeho okolia, ale vďaka dobrému napojeniu môže osloviť ľudí aj zo širšieho územia. Park zvýši atraktivitu celého okolia, ktoré v súčasnosti mnohí vnímajú ako zanedbané.

Kľúčové slová: udržateľnosť, trend, krajinná architektúra, park, biodiverzita