K zmenám a koncepcii študijného programu

Pierre von Meiss

ZHRNUTIE

Základným problémom architektonického vzdelávania je pripraviť architektov na konkurenciu na trhu práce. Väčšina európskych univerzít sa pokúša poskytnúť študentom univerzálne vzdelávanie, spravidla prostredníctvom päťročného študijného plánu rozdeleného do dvoch cyklov a jedného roka praxe v závislosti od individuálnych charakteristík v každej krajine. FA STU by mala veľmi starostlivo zvážiť svoje ciele, možnosti, pozadie a výhody vo vzťahu k svojim konkurentom. Z pedagogických skúseností je možné odporučiť nechať najlepších architektov vyučovať na začiatku štúdia, zaviesť teóriu a metodiku do ateliérovej práce a, napokon, nespájať didaktické ciele s témami, ale s diskusiami o tom, ako prekonať antagonizmus medzi dizajnom a stavbou a spôsob, akým zabezpečiť voľný prístup k informáciám.

Kľúčové slová: zmeny, koncepcia, architekti, FA STU, študijný program, Európa, univerzálne vzdelávanie, konkurencia