K metodológii vedy v architektúre

Matús Dulla

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá niektorými všeobecnými otázkami vedeckého výskumu v oblasti architektúry. Všíma si stav rozvinutosti a metodologickú výbavu tohto výskumu. Zmieňuje sa o charaktere vedy, o antivedeckých tendenciách a ich súvislosti s výskumom v architektúre. Popisuje typy používaných výskumných metód, metódy príbuzných vedných disciplín a formuluje odporúčania v tejto oblasti. Zaoberá sa ďalej súvisiacimi otázkami písania vedeckého textu. Článok vznikol ako súhrn z prednášok v rámci doktorandského štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Kľúčové slová: písanie, metodológia, vedecký text, architektúra, veda