Grafický dizajn v novinách vysokoškolských študentov

Zsuzsa Szenczi Németh

SUMMARY

The summary of this article is not available.

Kľúčové slová: grafický dizajn, VŠ noviny, študenti, VŠ časopisy, FA STU