Editoriál

Ľubica Vitková

Recenzovaný vedecký časopis ALFA od svojho vzniku predstavuje nezanedbateľnú základňu prezentácie výsledkov výskumu, ktorý sa realizuje na Fakulte architektúry a dizajnu STU a v jej partnerských inštitúciách. Súčasne, či predovšetkým, dáva našim doktorandom možnosť získať publikačné skúsenosti a v istých periódach je i platformou na pozitívnu konfrontáciu s ich kolegami zo škôl v širšom cezhraničnom regióne.

Jednotlivé čísla sú koncipované zväčša ako súbor vedeckých štúdií a zaoberajú sa širokou škálou tém od architektúry, urbanizmu a krajiny cez dizajn po umenie. Časopis je tak zrkadlom aktuálne realizovaného výskumu na fakulte a spracúvaných tém dizertačných prác. Prezentuje i diferencované metodické prístupy uvedených disciplín. To môže byť inšpiráciou na vlastný výskum, ale aj impulzom na podnetnú a prospešnú spoluprácu.

ALFA tak plní dôležité poslanie. Ponúka priestor predovšetkým mladým, začínajúcim bádateľom v našich odboroch a umožňuje im získať publikačné skúsenosti na „domácej“ pôde a súčasne sa poučiť a zorientovať na scéne nášho výskumu.

Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu STU je skvalitňovať doktorandské štúdium i prostredníctvom vyšších nárokov na úroveň publikačnej činnosti. To má napomôcť i časopis ALFA prechodom zo slovenskej na anglickú verziu. Otvorí sa širšej medzinárodnej vedeckej a odbornej komunite a, veríme, podnieti i vzájomný vedecký diskurz, minimálne v rámci stredoeurópskeho priestoru, ktorý je potrebné intenzívnejšie rozvíjať i v rámci doktorandského štúdia.

Zvyšujúce sa nároky a požiadavky sú dnes kľúčovou témou. V súvislosti s kreovaním nových štandardov pre študijné programy, ako aj nových štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania rastie význam medzinárodnej vedeckej či umeleckej činnosti, prirodzene špičkovej a medzinárodne uznanej. Tá sa stáva pre „život“ fakulty doslova zásadnou. Nové a náročnejšie kritériá si navyše musíme ustrážiť sami. Dokážeme ich splniť len cieľavedomým úsilím a vo vzájomnej úzkej súčinnosti pedagógov, výskumníkov a doktorandov. Náš vedecký časopis ALFA už tradične vytvára základňu tejto snahy a slúži aj ako odrazový mostík k publikovaniu našich vedeckých výstupov v časopisoch renomovaných databáz.

Kľúčové slová: dizertačné práce, editoriál, ALFA, výskum, doktorandské štúdium, FAD STU, doktorandi